Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Easy Collect België B.V.
ook handelend onder Munt-Online België
Postbus 1219
2400BE Alphen aan den Rijn
Nederland

IBAN: NL70INGB0398501629
KVK: 83948899
BTW.nr. NL863044748B01
RPR Den Haag

Contactgegevens

Heeft u vragen? Of wilt u een pakket retour sturen naar ons? Gebruik dan onderstaande contactgegevens om in contact te komen. Wij helpen u graag verder!

Klantenservice
e: klantenservice@munt-online.be
t: +32 (0)78 - 485 633

Retouradres / Postadres
Munt-Online Retourafdeling
Groeneweg 17
9320 Aalst-Erembodegem

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Munt-Online, www.munt-online.be, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 2400 BE Alphen aan de rijn, Nederland, BTW.nr. NL863044748B01, KVK nummer: 83948899 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Easy Collect België/Munt-Online België moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Easy Collect België/Munt-Online België aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Easy Collect België/Munt-Online België niet. Easy Collect België/Munt-Online België is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Easy Collect België/Munt-Online België is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Easy Collect België/Munt-Online België. Easy Collect België/Munt-Online kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Bij het plaatsen van de bestelling via de webshop heeft de klant keuze tussen volgende betaalwijzen:

Voor de betalingen wordt gewerkt met de betaalprovider PAY. Een bestelling wordt pas bevestigd en is pas definitief na volledige betaling ervan. Easy Collect België/Munt-Online is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via de webshop worden bij de Klant afgeleverd op het opgegeven adres.

De levering gebeurt door een door Easy Collect België/Munt-Online gecontracteerde koerierdienst.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen op het vermelde adres geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Easy Collect België/Munt-Online.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Easy Collect België/Munt-Online was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Easy Collect België/Munt-Online.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Easy Collect België/Munt-Online te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Easy Collect België/Munt-Online.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 30 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn van 30 kalenderdagen gaat in op de dag nadat de Klant -of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is- het goed fysiek in bezit krijgt. Of:

  1. Als de klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd "op de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt."
  2. Als het gaat om overeenkomsten betreffende de levering van een goed dat bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen : "op de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.";
  3. Als het gaat om overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode : "op de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.".

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Easy Collect België/Munt-Online via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of via e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan via email: klantenservice@munt-online.be of een brief naar Munt-Online B.V. , Groeneweg 17, 9320 Aalst-Everbodegem.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Easy Collect België/Munt-Online klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Easy Collect België/Munt-Online.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Easy Collect België/Munt-Online zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 2 jaar volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Easy Collect België/Munt-Online is bereikbaar via e-mail op: klantenservice@munt-online.be of via een brief op: Munt-Online B.V. , Groeneweg 17, 9320 Aalst-Everbodegem.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover een partij beschikt, is een partij ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 6% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is elke partij van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 5% op het betrokken bedrag, met een minimum van 12 euro per verschuldigde betaling. Onverminderd het voorgaande behoudt Easy Collect België/Munt-Online zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Easy Collect België/Munt-Online respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Easy Collect België/Munt-Online, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Easy Collect België/Munt-Online. U kunt uw aanvraag sturen aan : klantenservice@munt-online.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn eventuele logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Easy Collect België/Munt-Online  heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Easy Collect België/Munt-Online  houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op klantenservice@munt-online.be

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aanvullende of afwijkende bepalingen

Munt-Online verkoopt ook collecties. Indien er sprake is van het verzamelen van een collectie, dan wordt dit duidelijk meerdere keren gecommuniceerd in de aanbieding en op het (elektronische) orderformulier. Soms komt het voor dat een consument zich toch onbedoeld inschrijft op een collectie. De consument hoeft zich in dat geval nooit zorgen te maken:

Een collectie is géén abonnement. Het tussentijds beëindigen van uw collectie kan daarom áltijd, op ieder gewenst moment. En de beëindiging gaat ook altijd meteen in. U verzamelt namelijk verstandig, dus geheel vrijblijvend en volledig naar uw eigen wensen.

Bij de bezorging van de allereerste munt in de collectie wordt altijd een schriftelijke brief meegeleverd, welke zeer duidelijk aangeeft dat het een collectielevering betreft en wat u allemaal bij deze collectie ontvangt. Vanaf het moment van ontvangst van deze allereerste munt heeft u minimaal 4 weken de tijd om bij ons de collectie te laten stopzetten voordat een eventuele vervolglevering wordt verzonden.

Dit kan door ons te e-mailen of te schrijven via: klantenservice@munt-online.be  of per post: Munt-Online, Groeneweg 17, 9320 Aalst-Erembodegem.

Bij de (eventuele) bezorging van de tweede uitgifte in de collectie wordt wederom een schriftelijke brief meegeleverd welke wederom zeer duidelijk aangeeft dat het een collectie betreft en dat dit uw 2e zending betreft.

Indien u de collectie niet door wenst te verzamelen kunt u deze 2e zending terug zenden aan : Munt-Online Retourafdeling, Groeneweg 17, 9320 Aalst-Erembodegem. Bij retour-ontvangst zullen wij uw collectie automatisch binnen 3 werkdagen stopzetten.

Vergeet echter niet de retourzending voldoende te frankeren. U bent altijd zelfverantwoordelijk voor de retourzending.

U kunt ook besluiten de 2e zending te behouden en de collectie vanaf dat moment pas stop te zetten. Dit kan door ons te e-mailen via: klantenservice@munt-online.be  of per post: Munt-Online, Groeneweg 17, 9320 Aalst-Erembodegem.

Alle collecties die Munt-Online aanbiedt zijn te alle tijden per direct opzegbaar. Nooit zit u vast aan de vervolgleveringen van een collectie. U kunt te allen tijde, zonder opgave van reden opzeggen door ons te e-mailen via: klantenservice@munt-online.be  of per post: Munt-Online, Groeneweg 17, 9320 Aalst-Erembodegem.

Uw inschrijving op een collectie is persoonlijk en niet overdraagbaar. Dit heeft te maken met de maximale oplage limiet van veel nationale en internationale herdenkingsuitgiften.

U kunt al uw bestellingen, zonder opgave van reden binnen 30 dagen na ontvangst retourneren aan:

Munt-Online Retourafdeling
Groeneweg 17
9320 Aalst-Erembodegem

Vergeet echter niet uw retourzending voldoende te frankeren. U bent altijd zelfverantwoordelijk voor de retourzending.

Na retourontvangst ontvangt u binnen 5 dagen het volledig door u betaalde bestelbedrag terug.

Indien producten samen met een factuur worden verzonden, dient u te betalen binnen de hierop vermelde termijn. Bij niet tijdig betalen zullen incassokosten worden doorberekend en zult u na enkele betaalverzoeken automatisch worden overgedragen aan ons incassobureau.

Bij verhuizing of verandering van uw contactgegevens dient u dit binnen een maand door te geven aan onze afdeling Klantenservice. U blijft altijd verantwoordelijk voor reeds verzonden leveringen van ons naar het oude bezorgadres.

Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Easy Collect België/Munt-Online   om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Easy Collect België/Munt-Online. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 16: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbank van Antwerpen is bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

Datum: 30-06-2023