Zoeken op Munt-Online

Bent u op zoek naar een specifiek product? Zoek hieronder en wij controleren direct of wij het gewenste product in onze shop hebben.

Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Easy Collect België B.V.
ook handelend onder Munt-Online België
Postbus 1219
2400BE Alphen aan den Rijn
Nederland

IBAN: NL70INGB0398501629
KVK: 83948899
BTW.nr. NL863044748B01
RPR Den Haag

Contactgegevens

Heeft u vragen? Of wilt u een pakket retour sturen naar ons? Gebruik dan onderstaande contactgegevens om in contact te komen. Wij helpen u graag verder!

Klantenservice
e: klantenservice@munt-online.be
t: +32 (0)78 - 485 633

Retouradres / Postadres
Munt-Online Retourafdeling
Groeneweg 17
9320 Aalst-Erembodegem

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Munt-Online, www.munt-online.be, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 2400 BE Alphen aan de rijn, Nederland, BTW.nr. NL863044748B01, KVK nummer: 83948899 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Easy Collect België/Munt-Online België moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Easy Collect België/Munt-Online België aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Easy Collect België/Munt-Online België niet. Easy Collect België/Munt-Online België is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Easy Collect België/Munt-Online België is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Easy Collect België/Munt-Online België. Easy Collect België/Munt-Online kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Bij het plaatsen van de bestelling via de webshop heeft de klant keuze tussen volgende betaalwijzen:

 • Bancontact
 • PayPal
 • Payconinq
 • Riverty (voorheen AfterPay)
 • via overschrijving op rekeningnummer NL22INGB0008650375

Voor de betalingen wordt gewerkt met de betaalprovider PAY. Een bestelling wordt pas bevestigd en is pas definitief na volledige betaling ervan. Easy Collect België/Munt-Online is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via de webshop worden bij de Klant afgeleverd op het opgegeven adres.

De levering gebeurt door een door Easy Collect België/Munt-Online gecontracteerde koerierdienst.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen op het vermelde adres geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Easy Collect België/Munt-Online.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Easy Collect België/Munt-Online was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Easy Collect België/Munt-Online.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Easy Collect België/Munt-Online te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Easy Collect België/Munt-Online.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 30 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn van 30 kalenderdagen gaat in op de dag nadat de Klant -of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is- het goed fysiek in bezit krijgt. Of:

 1. Als de klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd "op de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt."
 2. Als het gaat om overeenkomsten betreffende de levering van een goed dat bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen : "op de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.";
 3. Als het gaat om overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode : "op de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.".
 4. Indien de betrokken munt of uitgifte geleverd wordt in het kader van de Collectieservice van Munt-Online, loopt de herroepingstermijn van 30 kalenderdagen vanaf de dag na het uitoefenen van de optie tot aankoop van deze munt of uitgifte. De Wederpartij dient de ontvangen goederen terug te sturen aan Munt-Online Retourafdeling, Groeneweg 17, 9320 Aalst-Everbodegem, dan wel te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. Goederen dienen ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking voorzien van alle meegezonden extra’s en accessoires te worden teruggezonden naar Munt-Online.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Easy Collect België/Munt-Online via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of via e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan via email: klantenservice@munt-online.be of een brief naar Munt-Online B.V. , Groeneweg 17, 9320 Aalst-Everbodegem.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Easy Collect België/Munt-Online klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Easy Collect België/Munt-Online.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Easy Collect België/Munt-Online zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 2 jaar volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Easy Collect België/Munt-Online is bereikbaar via e-mail op: klantenservice@munt-online.be of via een brief op: Munt-Online B.V. , Groeneweg 17, 9320 Aalst-Everbodegem. Voor telefonisch contact kunt u ons bereiken op +32 (0)78 - 485 633.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Facturen dienen betaald te worden binnen de 20 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de vervaldatum wordt een eerste gratis herinnering verstuurd via een duurzame drager. Als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 40 euro, zal een verwijlintrest, maar géén forfaitaire vergoeding worden toegevoegd aan de tweede herinnering. Bij een verschuldigd saldo hoger dan 40 euro zal bij de tweede herinnering een verwijlintrest én een forfaitaire vergoeding toegevoegd worden conform Boek XIX Wetboek van Economisch Recht als volgt:

 • Verwijlintresten conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 • Een forfaitaire vergoeding van:
  • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 euro, maar hoger dan 40 euro;
  • 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150.01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150.01 en 500 euro is;
  • 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.
 • Als wij onze verplichtingen jegens jou niet tijdig nakomen, heb je recht op eenzelfde vergoeding zoals hierboven omschreven.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Easy Collect België/Munt-Online respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Easy Collect België/Munt-Online, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Easy Collect België/Munt-Online. U kunt uw aanvraag sturen aan : klantenservice@munt-online.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn eventuele logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Easy Collect België/Munt-Online  heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Easy Collect België/Munt-Online  houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op klantenservice@munt-online.be

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Collectieservice van Munt-Online

De Collectieservice van Munt-Online is een speciale service waar u zich kan inschrijven om maandelijks of per kwartaal naast uw eerste munt of uitgifte, regelmatig nieuwe munten of uitgiftes uit een collectie te ontvangen zonder verdere aankoopverplichting.

 • Op iedere pagina waar u een product van Munt-Online kunt bestellen staat duidelijk aangegeven of dit om een eenmalige aankoop gaat, of dat u zich ook aanmeldt voor onze unieke Collectieservice. De Munt-Online Collectieservice is volledig kosteloos en kan op ieder gewenst moment (tijdelijk) worden stopgezet.
 • De volgorde waarin de tweede en volgende leveringen binnen onze Collectieservice zullen plaatsvinden kunnen variëren en is afhankelijk van de beschikbaarheid van de munten of uitgiftes. Munt-Online probeert er alles aan te doen om de vooraf uitgestippelde volgorde te volgen, maar dit is helaas niet altijd mogelijk.
 • Afgebeelde prijzen van volgende munten of uitgiftes van een collectie kunnen onderhevig zijn aan variatie op basis van factoren die helaas niet onder controle van Munt-Online zijn. U kunt hierbij denken aan de internationale goud- en zilverprijzen, en aan de beschikbaarheid van de munten en uitgiftes. Voor de meest actuele en recente prijzen kunt u terecht op onze website munt-online.be. Mocht u twijfelen over de vervolgprijzen van de huidige Collectieservice op uw collectie, dan kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice.
 • Dankzij ons geheel vrijblijvende aanbod, zonder verdere aankoopverplichtingen, loopt u geen enkel risico met de Munt-Online Collectieservice en ontvangt u voortaan een nieuwe munt of uitgifte in uw collectie. U ziet dus eerst deze nieuwe munt of uitgifte, en beslist daarna of u deze wilt behouden, of hier toch vanaf ziet.
 • Wilt u het interval van uw Collectieservice wijzigen, dan kan dit gemakkelijk via onze klantenservice geregeld worden. Denk hierbij aan een tijdelijke stopzetting, of om een vertraging tussen nieuwe leveringen. De Munt-Online klantenservice helpt u om een oplossing te zoeken die u prettig vindt.
 • Indien u geen gebruik meer wenst te maken van onze Collectieservice dan kunt u gemakkelijk contact opnemen met onze klantenservice en zij helpen u om uw ontvangen levering veilig en zonder kostenterug te sturen aan ons. U kunt er uiteraard ook voor kiezen om de ontvangen munt of uitgifte te behouden en betalen, en daarna uw Collectieservice op te zeggen.
 • Zolang u de laatst ontvangen levering van uw Collectieservice nog niet heeft voldaan, zult u ten alle tijden géén volgende leveringen krijgen binnen de collectie van uw Collectieservice.
 • Munt-Online biedt u een gemakkelijke betaalservice per e-mail om de levering van uw Collectieservice te voldoen. Bij uw levering ontvangt u een fysieke factuur, welke u zelf handmatig kunt voldoen of u maakt gebruik van onze betaalservice per e-mail om te betalen voor uw levering indien u deze wilt behouden.
 • Als u uw ontvangen levering binnen de Collectieservice niet wenst te behouden, dient u deze terug te sturen naar ons. Munten en uitgiftes dienen ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking voorzien van alle meegezonden extra’s en accessoires te worden teruggezonden.
 • Bij vaststelling van een gebrek, beschadiging of andere problemen omtrent uw Collectieservice levering dient u dit zo snel mogelijk na ontvangst van uw levering te melden aan Munt-Online. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
 • Munt-Online draagt zorg voor de kosten van de retourzending binnen de Collectieservice als u het retouretiket gebruikt dat wij beschikbaar hebben gesteld. Om een retouretiket aan te vragen neemt u contact op met onze klantenservice per e-mail of telefoon. Wij helpen u op dat moment direct met uw probleem of stopzetting, en leveren u een retouretiket om te gebruiken voor uw retour. Indien u hier geen gebruik van wenst te maken, dient u zelf de kosten voor de retourzending te betalen.
 • Indien u de levering behoudt, dient u de factuur te betalen binnen de hierop vermelde termijn. Bij niet tijdig betalen zal een verwijlintrest en forfaitaire vergoeding worden toegevoegd. De hoogte hiervan staan genoemd in Artikel 10 van deze voorwaarden.
 • In ieder geval heeft u het recht om op elk gewenst moment de Munt-Online Collectieservice tijdelijk of definitief stop te zetten, alsmede het interval tussen leveringen aan te passen.

Onze klantenservice zit altijd voor u klaar om u te helpen met vragen of problemen omtrent uw Collectieservice. U kunt onze klantenservice bereiken via:

 • E-mail: klantenservice@munt-online.be
 • Postadres: Munt-Online, Groeneweg 17, 9320 Aalst-Erembodegem
 • Telefoon: +32 (0)78 - 485 633
 • Retouradres: Munt-Online Retourafdeling, Groeneweg 17, 9320 Aalst-Erembodegem

Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Easy Collect België/Munt-Online   om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 15: Aanvullende of afwijkende bepalingen

Munt-Online heeft een aantal aanvullende of afwijkende bepalingen die voor u van toepassing (kunnen) zijn.

 • Indien een munt of uitgifte die wordt aangeboden door Munt-Online een gelimiteerde oplage, beperkte geldigheidsduur of andere speciale situatie betreft zal hiervan altijd melding gemaakt worden bij de aanbieding. Bij gelimiteerde oplagen wordt (tenzij anders is aangegeven) uitgeleverd op volgorde van binnenkomst van de bestelling. In geval van meer bestellingen dan de gelimiteerde oplage zal Munt-Online de betrokkenen per e-mail of telefonisch informeren over een vervangend aanbod van gelijke prijs/kwaliteit verhouding, of de bestelling annuleren en het reeds betaalde bedrag terugstorten.
 • Bij verhuizing of verandering van uw contactgegevens dient u dit binnen een maand door te geven aan onze klantenservice. U blijft altijd verantwoordelijk voor reeds verzonden leveringen van ons naar het oude bezorgadres.
 • Voor producten die u bestelt binnen onze website(s), maar die géén onderdeel zijn van de Munt-Online Collectieservice dient u zelf zorg te dragen voor de kosten van uw retour.
 • Het is mogelijk dat een gedeelte van uw bestelling niet meer op voorraad is. Munt-Online zal ieder individuele situatie onderzoeken en beslissen of het van belang is dat producten welke reeds op voorraad zijn worden geleverd, en eventuele missende producten later worden bezorgd. Indien Munt-Online beslist tot nalevering zullen hiervoor geen extra verzend- en administratiekosten worden doorberekend. Bij twijfel zal de Munt-Online klantenservice contact opnemen om de situatie persoonlijk te bespreken wat gewenst is.
 • Munt-Online levert de bestelde producten binnen een termijn van 5 tot 10 werkdagen bij u thuis. Bij sommige producten kunnen afwijkende levertijden gelden, welke per product duidelijk vooraf worden vermeld.
 • Voor diverse aanbiedingen werkt Munt-Online met een zogeheten “vooraankondiging”. Door een veelal latere of specifieke (slag)datum kunt u zich vooraf verzekeren van de munt of uitgifte welke wordt aangeboden. In geval van een latere levering, die vooraf reeds bekend is, zal dit ten alle tijden worden vermeld op de website(s), en op uw bestelbevestiging die per e-mail wordt verzonden.
 • Indien de levering van uw bestelling langer duurt dan vooraf gemeld, zal Munt-Online per e-mail contact opnemen om u hiervan op de hoogte te brengen. U heeft ten alle tijden het recht om reeds af te zien van uw bestelling zonder kosten.
 • Alle leveringstermijnen welke worden genoemd binnen de website(s) tijdens uw bestelling vormen slechts een indicatie en geven geen mogelijkheid tot enig aansprakelijkheid of recht. Munt-Online doet er alles aan om de gemelde leveringstermijnen te halen, maar is afhankelijk van externe partijen voor de levering aan uw adres. De Munt-Online klantenservice is er ten alle tijden voor u om eventuele problemen en ontstane situaties te bespreken en op te lossen.

Artikel 16: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Easy Collect België/Munt-Online. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 17: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 18: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbank van Antwerpen is bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

Datum: 30-01-2024

ONZE ZEKERHEDEN

Niet tevreden, geld terug
Altijd vrijblijvend bestellen
Echtheid gegarandeerd
Achteraf betalen mogelijk
Retourgarantie van 30 dagen
Hoogste verzamelkwaliteit

ONZE 5 POPULAIRSTE PRODUCTEN VAN VANDAAG

Betaalmethode Bancontact Betaalmethode Payconiq Betaalmethode Riverty Afterpay Betaalmethode PayPal Verzendmethode Bpost Verzendmethode PostNL Verzendmethode DHL SSL Beveiliging